fbpx

รายละเอียดแบบก่อสร้าง ประกอบด้วย

1. แบบแสดงผังบริเวณปลูกสร้างอาคาร
2. ภาพ 3D Perspective แสดงภาพจำลองตัวอาคาร
3. แบบแปลนพื้นอาคารทุกชั้น
4. แบบแปลนงานระบบไฟฟ้า
5. แบบแปลนงานระบบสุขาภิบาล

มัดจำค่าแบบเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท
(ใช้เป็นส่วนลดในสัญญาก่อสร้างภายหลัง)

เงื่อนไขการมัดจำ

▶ ลูกค้าสามารถขอปรับแก้ไขได้ 3 ครั้ง ก่อนทำแบบรวมเล่มสำหรับขออนุญาตก่อสร้าง
▶ ถ้ามีการแก้ไขแบบเพิ่มเติมภายหลัง คิดค่าแก้ไขแบบ 5,000 บาท/ครั้ง

เงื่อนไขการชำระเงิน (ในขั้นตอนการทำสัญญาก่อสร้าง)
▶ ภายหลังสรุปแบบแปลน พร้อมภาพ 3D  ผู้ว่าจ้างต้องมัดจำสัญญาก่อสร้าง 15-20%ของมูลค่าก่อสร้างขึ้นไป สำหรับงวดแรกของสัญญาก่อสร้าง